Information til nye medlemmer

Parcelforeningen Godthåb 1952 er en kolonihaveforening, beliggende i den sydlige del af Skovlunde langs med Harrestrup å.

Foreningen, der er oprettet i 1952/1953, har skøde på jorden, matr. Nr. 17d og 17e af Skovlunde. Der er 129 parceller på hver ca. 400 m2. 13 af parcellerne er lagt sammen til dobbelthaver på ca. 800 m2 og der er således 116 medlemmer i foreningen.

Ballerup kommunes lokalplan nr. 059 fra 1990 om "Kolonihaveområdet ved Hanevad" sikrer foreningens areal til fritidsformål, kolonihaver. Arealet ligger i landzone. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelse, anlæg, beplantning, færdsel m. m.

Området er kloakeret og alle har fælles afregning af vand til forsyningsselskabet , dog med selvstændige målere. Vand aflæses og afregnes 2 gange om året til foreningen.

Ved den offentlige ejendomsvurdering i 2017 er vurderingen 5.200.000 kr. Det giver en andelsværdi for en enkelthave på ca. 88.000 kr.

Grundværdien for den enkelte parcel, 88.000 kr., udgør medlemmets andel i foreningens samlede ejendom og indgår i prisen ved handel. Foreningen har en gæld på ca. 2.500.000 kr. pr. 31.12.23. Foreningens gæld er udelukkende til etablering af kloaksystem.

På generalforsamlingen hvert år i marts vælges bestyrelsen, og der fremlægges årsregnskab samt evt. forslag til ændringer i vedtægter og andre bestemmelser.

Det månedlige kontingent pt. 350 kr., dækker udgifter til ejendomsskat, renovation, vedligeholdelse af fællesområder og andre fællesudgifter.

Medlemmet har ret til at sælge haven, hvorved alle forpligtigelser og rettigheder vedrørende parcellen overgår til den nye ejer. Handelen foregår på kontantbasis, idet man ikke kan få tinglyst pantebreve og lign. Et nyt medlem betaler et indskud på 1000 kr. til foreningen.

Foreningens bestyrelse skal medvirke ved overdragelse af haven til ny ejer. Den nye ejer skal være indstillet på, at have en kolonihave og anvende den selv. Havehuset må ikke anvendes som helårsopholdssted. I lokalplanen er det fastsat, at man skal have en helårsbolig til rådighed.

Medlemmet skal have fast bopæl andetsteds i hovedstadsområdet.

Der udstedes et medlemsbevis, der omhandler rettigheder og forpligtelser.